انجمن علمی دانشجویی- مهندسی مکانیک
مکانیک بازدید از شرکت طراحی و مهندسی سنتام

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱/۱۵ | 

به منظور آشنایی دانشجویان با در طراحی و تولید تجهیزات آزمون مواد، سیستم‌ها و ضمائم گوناگون جهت برآوردن نیازهای صنعت و دانشگاه انجمن علمی مهندسی مکانیک تصمیم به برگزاری این بازدید گرفت. همچنین به منظور افزایش سطح علمی بازدید هماهنگی های لازمه با شرکت جهت توضیحات مدیرعامل و تکنسینها صورت گرفت. دکتر خرمی شاد نیز به عنوان استادهمراه در این بازدید ما را همراهی نمودند.

0

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://rds.iust.ac.ir/find.php?item=62.7839.49151.fa
برگشت به اصل مطلب