انجمن علمی دانشجویی- مهندسی برق
بازدید انجمن علمی برق از موزه مخابرات

حذف تصاویر و رنگ‌ها

انجمن علمی دانشکده مهندسی برق در اسفند ماه سال 1393 از موزه مخابرات واقع در میدان شهدای تهران که شامل  بخش های ارتباطات گذشته و تاریخچه و روند رو به رشد وسایل ارتباطی از قبیل تلگراف و سیستم تلفن خانه های قدیمی و .... می باشد بازدیدی به عمل آورد.  انجمن علمی برق علم و صنعت با ارایه تخفیف دانشجویی  و همچنین تسهیل رفت و آمد به موزه در حدود سه ساعت دانشجویان را با تاریخچه مخابرات در ایران آشنا کرد همچنین با دعوت از استاد بهشتی عضو هییت علمی دانشکده برق علم و صنعت به موزه اطلاعات وتجارب بیشتری نیز به دانشجویان منتقل گردید.

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=62.7832.43796.fa
برگشت به اصل مطلب