انجمن علمی دانشجویی- مهندسی برق
بازدید از خط تولید ایران خودرو

حذف تصاویر و رنگ‌ها

بازدید از خط تولید ایران خودرو

انجمن علمی دانشکده مهندسی برق در تاریخ 30 آذر ماه بازدیدی از خط تولید ایران خودرو ترتیب داد که 35 نفر از دانشجویان به همراه اساتید محترم آقای دکتر حدادی و آقای دکتر دلیری در این برنامه شرکت کردند. طی این بازدید که از ساعت 9:30 تا 11:30 به طول انجامید دانشجویان، سالن برش و پرس صفحات فلزی و خط تولیدساخت بدنه ماشین و نصب قطعات و تجهیزات بر روی ماشین های گوناگون را از نزدیک مشاهده نمودند.

AWT IMAGEAWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=62.7832.23144.fa
برگشت به اصل مطلب