انجمن علمی دانشجویی- مهندسی برق
نمایشگاه کتاب

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نمایشگاه کتاب

نمایشگاه کتاب در روز های 9 و 10 و 11 مهر ماه 1390 با همکاری انجمن علمی دانشکده های برق و صنایع برگزار شد. مکان نمایشگاه فضای سرپوشیده بین 2 دانشکده برق و صنایع بود. در طول برگزاری نمایشگاه استقبال قابل توجهی از سوی دانشجویان دانشگاه به عمل آمد. انجمن علمی برق حدود 200 جلد کتاب برای فروش گذاشته بود که نزدیک به 170 جلد آن فروخته شد. تمام پول کتاب ها به صاحبانشان پرداخت شد.  امید است در ترم آینده نیز نمایشگاه دائر گردد.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=62.7832.22196.fa
برگشت به اصل مطلب